مروری بر تکنولوژی : ساپورت گذاری در پرینت سه بعدی

ساپورت های پرینت سه بعدی چه هستند ؟ چه زمانی ساپورت نیاز است و چگونه ساپورت ها در کیفیت و قیمت جسم پرینت شده تاثیر می گذارد ؟

مقدمه

از آنجایی قسمت های پرینت شده به صورت لایه روی لایه ساخته می شوند برای آنکه لایه ی بعدی ساخته شود باید لایه قبلی ای وجود داشته باشد . بسته به نوع تکنولوژی پرینت سه بعدی و پیچیدگی مدل سه بعدی می توان فهمید که آیا به وجود ساپورت نیاز است یا خیر.

زمانی که تکنولوژی پرینت خود را در نظر بگیرید لازم است که به ساختار های ساپورت توجه کنید و اینکه چگونه بر روی نتیجه نهایی اثر می گذارند . چون در انتها نیاز است که ساختار های ساپورت جدا شوند بر روی سطح نهایی اثری از خود به جا می گذارد که در نهایت باعث ایجاد لکه یا زبری سطحی می شود .

این مقاله درباره ی ساپورت ها و اینکه چگونه در هر یک از تکنیک های پرینت ساپورت ها اجرا می شوند و اینکه چگونه استفاده از ساپورت می تواند بر روی روند تصمیم گیری طراحی تاثیر گذار باشد .

ساختار ساپورت های FDM

مدل سازی جوش خوردگی رسوبی (FDM) یک رشته ذوب شده را روی سطح ساخت در امتداد مسیری از پیش تعیین شده اکسترود می کند .زمانی که ماده اکسترود می شود سرد شده و سطحی جامد را ایجاد می کند که پایه ای برای لایه ی بعدی می شود تا ماده بر روی آن قرار گیرد . این روند لایه به لایه اجرا می شود تا جسم کامل شود .

چه زمانی ماده ی ساپورت FDM نیاز می شود ؟

در پرینت FDM هر لایه مجموعه ای از رشته های گرم شده است که به تار های زیر و اطراف آن متصل شده است . هر تار نسبت به تار قبلی ذره ای بسط داده شده و پرینت می شود . این فرآیند اجازه میدهد که مدل با زاویه هایی تا ۴۵ درجه ساخته شود و هر لایه از لایه ی قبلی گسترده تر شود . وقتی جسمی برآمدگی با زاویه بیش از ۴۵ درجه داشته باشد نیازمند ماده های ساپورت زیر آن می شود تا لایه را نگه دارد .